Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

Notář sepisuje zástavní smlouvy, je-li zástavou závod nebo jiná věc hromadná, je-li zástavou nemovitá věc, která nepodléhá zápisu do veřejného seznamu, nebo má-li zástavní právo k movité věci vzniknout zápisem do Rejstříku zástav.

Touto smlouvou zřízené zástavní právo vznikne zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky. Zápis do Rejstříku zástav provede notář, který sepsal zástavní smlouvu, bez zbytečného odkladu po uzavření zástavní smlouvy.

Obsahem takovéto zástavní smlouvy může být též sjednání zákazu zřízení dalšího zástavního práva.

Za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu dvě třetiny z částky vypočtené takto:

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty2,0 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty1,2 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty0,6 %
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty0,3 %
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty0,2 %
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty0,1 %
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty

0,05 %,

nejméně 1000 Kč

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává

Orientační odměna notáře bez DPH (21%)

S tímto notářským úkonem jsou spojeny další úkony notáře (vyhledání zástavy, vydání výpisu z Rejstříku zástav, provedení zápisu do Rejstříku zástav), které jsou zpoplatněny.