Dědictví

Zjednodušený, názorný postup soudního komisaře v řízení o pozůstalosti

Notáře jako soudního komisaře pověřuje soud dle předem stanoveného rozvrhu práce, je to jediný případ, kdy si dědic nemůže  vybrat,  u  koho  bude řízení  probíhat.  K  řízení o  pozůstalosti si  soudní  komisař předvolává k sepisu   protokolu o předběžném šetření osobu uvedenou v úmrtním listu jako vypravitele pohřbu. V rámci tohoto šetření je zjišťován okruh dědiců a rozsah zůstavitelova jmění v okamžiku smrti. Pokud zůstavitel zanechá majetek bez hodnoty či majetek nepatrné hodnoty, je možné bez dalšího řízení zastavit. Účastník řízení má právo dědictví odmítnout výslovným prohlášením učiněným písemně či ústně do protokolu. Pozůstalost tvoří jak majetek, tak i dluhy zůstavitele. V řízení je možné uplatnit tzv. výhradu soupisu, která limituje odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele, a to do výše nabytého dědictví. Neuplatní-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele v plném rozsahu. Při rozdělování pozůstalosti má přednost dohoda dědiců, pokud nedojde k jejímu uzavření, potvrdí soudní komisař nabytí dědictví podle dědických podílů ze zákona.

Odměna činí:

z prvních 100 000 Kč základu2,0 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč základu1,2 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu0,9 %
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu0,5 %
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu0,1 %
Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.
Základem odměny je obvyklá cena zůstavitelova majetku.

Odměna notáře v řízení o pozůstalosti bez DPH (21%)